اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۱/۱۰/۱۱،‏ ۱۳:۰۸ ******115 ۶۴۴٬۵۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۰/۱۰،‏ ۱۶:۰۳ ******116 ۱۲٬۳۶۴تومان شبا
۲۰۲۱/۱۰/۱۰،‏ ۰:۵۱ ******maz ۵٬۱۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۰/۹،‏ ۲۳:۲۹ ******Ale ۵۳٬۵۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۰/۹،‏ ۱۶:۰۴ ******Par ۱۰۴٬۲۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۰/۹،‏ ۸:۰۳ ******maz ۶٬۳۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۰/۹،‏ ۱:۲۵ ******moh ۵۱٬۸۶۰تومان شبا
۲۰۲۱/۱۰/۹،‏ ۰:۲۳ ******ram ۲۶۱٬۹۲۴تومان شبا
۲۰۲۱/۱۰/۸،‏ ۲۳:۵۷ ******Cin ۱۰۱٬۵۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۰/۸،‏ ۱۵:۲۳ ******maz ۵٬۸۱۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۰/۸،‏ ۱۴:۳۴ ******es1 ۱۲٬۵۹۶تومان شبا
۲۰۲۱/۱۰/۸،‏ ۱۰:۳۰ ******maz ۷٬۳۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۰/۷،‏ ۲۳:۱۵ ******bar ۶۶۴٬۹۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۰/۷،‏ ۱۶:۰۶ ******Osi ۵٬۹۱۲تومان شبا
۲۰۲۱/۱۰/۷،‏ ۸:۱۲ ******maz ۸٬۸۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۰/۷،‏ ۰:۰۳ ******111 ۵٬۲۳۲تومان شبا
۲۰۲۱/۱۰/۶،‏ ۲۱:۰۴ ******ash ۱۰٬۸۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۰/۶،‏ ۱۸:۴۹ ******111 ۶٬۲۹۲تومان شبا
۲۰۲۱/۱۰/۶،‏ ۱۱:۵۵ ******maz ۵٬۱۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۰/۵،‏ ۲۱:۱۰ ******Dar ۱۲٬۸۹۰تومان کارت به کارت