اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۲/۶/۳۰،‏ ۲۳:۴۸ ******es1 ۶۵٬۸۶۰تومان شبا
۲۰۲۲/۶/۳۰،‏ ۲۱:۲۴ ******Abo ۳۰٬۸۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۹،‏ ۲۲:۲۶ ******moh ۴۸٬۴۴۴تومان شبا
۲۰۲۲/۶/۲۹،‏ ۲۲:۱۷ ******118 ۷۰٬۹۰۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۹،‏ ۱۹:۱۳ ******Emp ۳۵٬۷۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۸،‏ ۱۹:۵۴ ******Aha ۱۰٬۳۳۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۸،‏ ۱۹:۰۹ ******Vic ۴۰٬۰۵۶تومان شبا
۲۰۲۲/۶/۲۸،‏ ۱۶:۰۵ ******112 ۱۴۴٬۲۴۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۸،‏ ۱۱:۲۴ ******Blu ۲۹٬۰۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۷،‏ ۲۲:۵۷ ******Mos ۹۳۴٬۱۸۳تومان شبا
۲۰۲۲/۶/۲۷،‏ ۱۴:۰۴ ******Mah ۳۲٬۶۰۸تومان شبا
۲۰۲۲/۶/۲۷،‏ ۸:۲۸ ******Sin ۹۸٬۶۱۷تومان شبا
۲۰۲۲/۶/۲۶،‏ ۲۲:۲۰ ******Par ۱۵۶٬۱۱۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۶،‏ ۲۱:۵۲ ******lee ۱۲٬۷۲۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۶،‏ ۱۵:۱۵ ******ash ۱۲٬۱۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۵،‏ ۲۲:۴۱ ******Ari ۱۰۰٬۵۲۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۵،‏ ۲۲:۱۷ ******115 ۹۷۴٬۷۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۵،‏ ۱۳:۴۸ ******maz ۷۵٬۳۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۶/۲۵،‏ ۱۰:۰۱ ******Ram ۱۰٬۹۷۹تومان شبا
۲۰۲۲/۶/۲۵،‏ ۲:۱۱ ******ram ۲۵۷٬۶۹۲تومان شبا