اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۲/۸/۱۴،‏ ۱:۱۱ ******Ami ۲۹٬۸۷۶تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۱۳،‏ ۲۲:۲۰ ******Ari ۴۲٬۳۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱۳،‏ ۱۲:۵۰ ******Ali ۵۲٬۷۸۸تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۱۳،‏ ۱۰:۲۲ ******com ۱۰٬۲۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱۳،‏ ۸:۱۸ ******moh ۳۷٬۲۹۶تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۱۳،‏ ۲:۰۰ ******asi ۲۶٬۰۷۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱۳،‏ ۰:۲۹ ******gal ۱۴٬۱۲۴تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۱۳،‏ ۰:۲۹ ******ram ۳۶۹٬۲۳۶تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۱۲،‏ ۲۲:۴۷ ******Mah ۱۲٬۲۰۰تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۱۲،‏ ۱۹:۰۳ ******102 ۱۴٬۷۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱۲،‏ ۱۷:۳۶ ******104 ۲۴٬۲۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱۲،‏ ۱۴:۲۴ ******aee ۱۵٬۵۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱۱،‏ ۱۵:۵۵ ******ali ۱۰۰٬۰۴۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱۰،‏ ۱۵:۴۹ ******Fre ۲۴٬۳۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱۰،‏ ۱۲:۲۶ ******ros ۲۷۵٬۲۵۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱۰،‏ ۶:۰۴ ******maz ۱۲٬۸۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱۰،‏ ۳:۵۸ ******ABL ۴۹٬۲۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۹،‏ ۱۷:۳۶ ******ash ۱۱٬۰۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۸،‏ ۲۲:۵۶ ******Par ۱۹۴٬۳۳۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۸،‏ ۵:۲۵ ******moh ۲۵٬۵۸۰تومان شبا