اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۲/۹/۲۳،‏ ۳:۴۰ ******Ali ۲۳۹٬۵۶۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۲،‏ ۱۵:۴۴ ******sin ۸۸٬۱۳۸تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۲۲،‏ ۱۴:۰۸ ******lei ۱۳٬۶۴۸تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۲۱،‏ ۲۳:۴۰ ******115 ۲۳٬۲۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۱،‏ ۱۹:۳۲ ******mah ۱۱٬۸۹۹تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۲۱،‏ ۱۵:۰۸ ******Ami ۲۵٬۸۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۱،‏ ۱۱:۵۵ ******lee ۱۶٬۲۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲۰،‏ ۱۸:۴۰ ******Ami ۴۲٬۳۳۶تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۲۰،‏ ۷:۴۷ ******moh ۲۵٬۱۱۶تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۱۹،‏ ۲۳:۴۰ ******ABL ۲۷٬۴۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۸،‏ ۱۵:۳۸ ******Osi ۱۲٬۳۹۶تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۱۸،‏ ۹:۳۳ ******maz ۲۰٬۰۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۷،‏ ۲۳:۳۲ ******108 ۳۳٬۵۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۷،‏ ۱۵:۵۸ ******Vic ۴۱٬۰۱۲تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۱۷،‏ ۳:۱۷ ******ram ۳۵۰٬۱۲۸تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۱۶،‏ ۲۱:۲۰ ******es1 ۴۵٬۱۲۴تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۱۶،‏ ۲۱:۰۳ ******SER ۱۱۵٬۶۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۶،‏ ۲۰:۳۹ ******moh ۴۲٬۶۸۸تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۱۶،‏ ۱۵:۲۳ ******Ari ۳۱٬۵۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۵،‏ ۲۱:۵۴ ******fff ۱۳٬۱۹۳تومان کارت به کارت