اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۴/۵/۱۵،‏ ۶:۲۲ ******Osi ۷۴٬۴۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۵،‏ ۱۱:۰۴ ******mah ۴۲٬۴۷۲تومان شبا
۲۰۲۴/۵/۴،‏ ۲:۳۱ ******Sam ۵۰٬۴۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۲۹،‏ ۲۳:۰۶ ******moh ۶۲٬۲۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۲۵،‏ ۲۲:۴۲ ******LUC ۶۰٬۸۹۶تومان شبا
۲۰۲۴/۴/۲۵،‏ ۱۱:۰۰ ******Sin ۴۱۸٬۶۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۲۵،‏ ۳:۴۳ ******Osi ۵۲٬۱۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۲۱،‏ ۴:۱۸ ******Sin ۳۲٬۸۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۲۰،‏ ۰:۵۱ ******Sam ۴۳٬۴۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۱۹،‏ ۱۲:۲۶ ******moh ۶۲٬۳۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۱۳،‏ ۱۵:۴۰ ******ami ۴۰٬۷۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۱۱،‏ ۱۵:۵۱ ******112 ۳۴٬۷۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۱۰،‏ ۰:۰۶ ******moh ۴۸٬۸۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۷،‏ ۲۳:۲۵ ******mah ۴۰٬۷۶۴تومان شبا
۲۰۲۴/۴/۵،‏ ۲۳:۲۱ ******Osi ۳۲٬۶۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۴،‏ ۱۷:۳۹ ******118 ۱۰۷٬۴۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۳،‏ ۱۳:۴۳ ******fil ۱۰٬۰۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۳۱،‏ ۲۰:۴۳ ******Blu ۶۹٬۴۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۳۱،‏ ۱۶:۵۰ ******moh ۳۰٬۴۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۳۰،‏ ۱۱:۵۵ ******BTS ۱۴٬۵۵۲تومان کارت به کارت