اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۴/۶/۱۳،‏ ۰:۰۹ ******Osi ۵۸٬۱۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۶/۱۱،‏ ۲:۲۷ ******118 ۱۰۴٬۳۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۶/۹،‏ ۰:۴۸ ******Sam ۷۲٬۳۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۶/۵،‏ ۱۳:۳۶ ******112 ۳۷٬۹۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۲۸،‏ ۵:۳۴ ******Osi ۵۷٬۹۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۲۶،‏ ۴:۰۲ ******you ۳۰٬۴۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۲۳،‏ ۲۰:۱۷ ******Ali ۴۵٬۳۱۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۲۰،‏ ۲۲:۵۱ ******Sam ۵۶٬۶۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۵،‏ ۶:۲۲ ******Osi ۷۴٬۴۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۵،‏ ۱۱:۰۴ ******mah ۴۲٬۴۷۲تومان شبا
۲۰۲۴/۵/۴،‏ ۲:۳۱ ******Sam ۵۰٬۴۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۲۹،‏ ۲۳:۰۶ ******moh ۶۲٬۲۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۲۵،‏ ۲۲:۴۲ ******LUC ۶۰٬۸۹۶تومان شبا
۲۰۲۴/۴/۲۵،‏ ۱۱:۰۰ ******Sin ۴۱۸٬۶۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۲۵،‏ ۳:۴۳ ******Osi ۵۲٬۱۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۲۱،‏ ۴:۱۸ ******Sin ۳۲٬۸۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۲۰،‏ ۰:۵۱ ******Sam ۴۳٬۴۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۱۹،‏ ۱۲:۲۶ ******moh ۶۲٬۳۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۱۳،‏ ۱۵:۴۰ ******ami ۴۰٬۷۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۱۱،‏ ۱۵:۵۱ ******112 ۳۴٬۷۱۶تومان کارت به کارت