اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۳/۶/۳،‏ ۰:۱۵ ******Blu ۱۴٬۸۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۶/۲،‏ ۲۲:۲۲ ******moh ۱۹۲٬۳۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۶/۲،‏ ۱۱:۲۶ ******mil ۱۷٬۵۶۸تومان شبا
۲۰۲۳/۶/۲،‏ ۱۰:۵۷ ******ash ۱۰٬۶۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۶/۱،‏ ۲۲:۵۲ ******lee ۱۴٬۲۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۵/۳۱،‏ ۲۳:۳۲ ******Ros ۱۲٬۰۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۵/۳۱،‏ ۲۳:۳۱ ******ros ۱۸٬۱۳۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۵/۳۰،‏ ۱۵:۲۳ ******kho ۱۸٬۸۵۲تومان شبا
۲۰۲۳/۵/۲۸،‏ ۱۷:۳۴ ******Ada ۱۰٬۱۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۵/۲۸،‏ ۱۴:۴۸ ******moh ۲۸٬۵۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۵/۲۸،‏ ۲:۰۱ ******maz ۱۰٬۰۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۵/۲۷،‏ ۱۸:۲۷ ******moh ۸۷٬۲۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۵/۲۷،‏ ۱۰:۵۰ ******Ali ۲۳٬۴۹۲تومان شبا
۲۰۲۳/۵/۲۵،‏ ۱۹:۲۳ ******moh ۱۱۹٬۹۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۵/۲۵،‏ ۲:۱۱ ******118 ۹۱٬۲۱۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۵/۲۴،‏ ۶:۵۶ ******Fre ۶۸٬۷۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۵/۲۲،‏ ۸:۴۷ ******man ۱۰٬۵۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۵/۲۱،‏ ۲۰:۰۵ ******mah ۱۰۴٬۶۲۸تومان شبا
۲۰۲۳/۵/۲۱،‏ ۱۹:۵۲ ******moh ۱۰۲٬۸۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۵/۲۱،‏ ۱۳:۳۸ ******MRe ۱۱۴٬۷۲۸تومان کارت به کارت