اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۳/۹/۱۸،‏ ۱۵:۴۳ ******mah ۷۶٬۷۶۴تومان شبا
۲۰۲۳/۹/۱۷،‏ ۱۲:۴۴ ******moh ۱۰۸٬۵۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۱۷،‏ ۱:۰۵ ******Ale ۲۱٬۴۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۱۶،‏ ۲۲:۳۵ ******ami ۲۴۵٬۴۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۱۶،‏ ۱۰:۰۵ ******Ali ۷۳٬۶۸۸تومان شبا
۲۰۲۳/۹/۱۱،‏ ۱۰:۳۷ ******moh ۹۸٬۰۱۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۱۱،‏ ۱۰:۳۷ ******Osi ۱۴٬۴۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۱۰،‏ ۲۳:۵۰ ******MRe ۱۱۰٬۱۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۱۰،‏ ۰:۴۳ ******115 ۱۰٬۰۷۳تومان شبا
۲۰۲۳/۹/۸،‏ ۲۱:۱۳ ******BTS ۱۰٬۷۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۸،‏ ۱:۳۶ ******sae ۳۷۵٬۵۲۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۷،‏ ۱۲:۴۱ ******Ham ۱۰۷٬۶۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۵،‏ ۱۸:۴۲ ******she ۱۳٬۰۲۴تومان شبا
۲۰۲۳/۹/۴،‏ ۱۹:۲۹ ******asi ۱۲٬۰۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۴،‏ ۱۹:۱۹ ******moh ۲۷۰٬۴۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۲،‏ ۱۷:۴۴ ******app ۴۳٬۴۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۱،‏ ۱۳:۲۶ ******Aha ۴۱٬۴۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۱،‏ ۳:۳۸ ******Eng ۱۳٬۳۳۷تومان شبا
۲۰۲۳/۸/۳۰،‏ ۲۰:۲۳ ******mah ۷۶٬۰۸۰تومان شبا
۲۰۲۳/۸/۲۹،‏ ۱۰:۰۹ ******MRe ۱۰۴٬۵۴۰تومان کارت به کارت