اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۴/۲/۲۳،‏ ۲۰:۳۹ ******LUC ۵۵٬۲۰۸تومان شبا
۲۰۲۴/۲/۲۳،‏ ۲۰:۲۹ ******ami ۱۱۴٬۰۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۲۰،‏ ۲۲:۴۰ ******maz ۱۰٬۹۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۲۰،‏ ۱۹:۰۷ ******Ros ۲۲٬۰۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۲۰،‏ ۱۹:۰۷ ******Ana ۱۷٬۹۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۲۰،‏ ۱۹:۰۶ ******ros ۴۰٬۶۳۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۲۰،‏ ۱۸:۲۶ ******eli ۲۵٬۹۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۱۹،‏ ۱۲:۱۲ ******moh ۷۹٬۷۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۱۸،‏ ۲۱:۴۱ ******mah ۳۱٬۷۲۸تومان شبا
۲۰۲۴/۲/۱۸،‏ ۱۳:۵۸ ******Osi ۳۷٬۵۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۱۸،‏ ۱۰:۴۹ ******iva ۶۵٬۶۱۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۱۷،‏ ۲۰:۲۸ ******kho ۱۷٬۹۰۰تومان شبا
۲۰۲۴/۲/۱۵،‏ ۹:۳۰ ******Mee ۱۳٬۵۰۸تومان شبا
۲۰۲۴/۲/۱۲،‏ ۰:۴۸ ******112 ۲۵٬۴۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۱۱،‏ ۲۱:۲۹ ******BTS ۱۰٬۵۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۱۱،‏ ۵:۲۷ ******100 ۱۵٬۱۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۱۰،‏ ۱۶:۴۳ ******moh ۶۷٬۲۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۹،‏ ۱۹:۱۳ ******Osi ۶۸٬۱۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۸،‏ ۱۲:۳۷ ******ami ۴۹۱٬۹۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۷،‏ ۹:۵۰ ******moh ۲۱٬۳۵۲تومان کارت به کارت