اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۲/۹/۱۵،‏ ۱۱:۰۸ ******Mee ۲۷٬۰۶۰تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۱۵،‏ ۱۰:۳۹ ******112 ۱۸٬۹۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۵،‏ ۱:۴۳ ******MRe ۷۵٬۵۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۴،‏ ۱۹:۰۳ ******mah ۴۰٬۳۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۴،‏ ۱۱:۵۶ ******mil ۲۰٬۳۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۴،‏ ۲:۰۸ ******ash ۱۵٬۸۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۳،‏ ۱۵:۳۰ ******ali ۴۰٬۸۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۲،‏ ۱۶:۲۴ ******moh ۳۱٬۹۶۴تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۱۱،‏ ۲۰:۰۲ ******002 ۵۷٬۲۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۱،‏ ۲:۱۱ ******Sin ۳۹۲٬۵۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱۱،‏ ۱:۴۳ ******ali ۲۰٬۱۴۰تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۱۰،‏ ۲۱:۰۷ ******mra ۶۲٬۱۹۳تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۱۰،‏ ۱۶:۳۲ ******Vic ۴۸٬۳۸۰تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۱۰،‏ ۹:۲۳ ******the ۱۳٬۳۲۰تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۱۰،‏ ۰:۲۰ ******ram ۳۶۲٬۱۸۰تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۹،‏ ۲۰:۱۹ ******ABL ۳۲٬۱۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۹،‏ ۲۰:۰۵ ******Blu ۳۰٬۵۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۹،‏ ۱۷:۴۲ ******Dar ۱۵٬۳۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۹،‏ ۱۷:۳۱ ******SER ۷۱٬۶۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۹،‏ ۱۶:۳۳ ******Ami ۳۵٬۱۷۲تومان کارت به کارت