اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۴/۴/۱۰،‏ ۰:۰۶ ******moh ۴۸٬۸۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۷،‏ ۲۳:۲۵ ******mah ۴۰٬۷۶۴تومان شبا
۲۰۲۴/۴/۵،‏ ۲۳:۲۱ ******Osi ۳۲٬۶۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۴،‏ ۱۷:۳۹ ******118 ۱۰۷٬۴۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۳،‏ ۱۳:۴۳ ******fil ۱۰٬۰۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۳۱،‏ ۲۰:۴۳ ******Blu ۶۹٬۴۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۳۱،‏ ۱۶:۵۰ ******moh ۳۰٬۴۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۳۰،‏ ۱۱:۵۵ ******BTS ۱۴٬۵۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۲۸،‏ ۱۲:۳۶ ******moh ۱۲۵٬۳۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۲۳،‏ ۱۶:۰۱ ******lee ۱۰٬۶۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۲۳،‏ ۱۰:۴۶ ******you ۳۶٬۸۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۲۳،‏ ۵:۱۱ ******Osi ۲۷٬۶۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۲۳،‏ ۰:۰۵ ******mah ۴۲٬۴۱۶تومان شبا
۲۰۲۴/۳/۲۰،‏ ۱۹:۴۲ ******Sam ۷۱٬۱۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۱۶،‏ ۶:۱۵ ******Osi ۴۶٬۸۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۱۲،‏ ۱۶:۵۲ ******moh ۵۲٬۲۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۹،‏ ۲۰:۴۹ ******112 ۳۳٬۴۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۷،‏ ۰:۱۹ ******mah ۱۲٬۲۲۸تومان شبا
۲۰۲۴/۳/۵،‏ ۳:۲۳ ******Osi ۶۲٬۶۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۴،‏ ۲۱:۱۶ ******Vic ۱۱٬۴۹۲تومان شبا