اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۱/۹/۵،‏ ۱۴:۳۰ ******fil ۷۲٬۳۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۵،‏ ۱۲:۵۴ ******ash ۱۳٬۶۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۵،‏ ۱۱:۰۹ ******moh ۲۳٬۰۲۸تومان شبا
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۲۳:۵۳ ******Sin ۵۰۰٬۸۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۲۳:۳۱ ******115 ۵۲۱٬۴۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۲۰:۵۶ ******Mee ۳۲٬۷۵۹تومان شبا
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۱۷:۱۲ ******Ami ۴۲٬۲۲۸تومان شبا
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۱۱:۳۲ ******Mis ۵٬۰۳۲تومان شبا
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۱۱:۳۰ ******abo ۱۸٬۶۹۸تومان شبا
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۹:۵۲ ******SAR ۴۴٬۸۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۷:۰۵ ******maz ۱۶۲٬۲۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۴،‏ ۱:۰۲ ******ram ۲۳۷٬۰۵۲تومان شبا
۲۰۲۱/۹/۳،‏ ۱۲:۱۱ ******moh ۳۱۲٬۳۷۵تومان شبا
۲۰۲۱/۹/۳،‏ ۱۱:۳۹ ******es1 ۱۴٬۷۸۰تومان شبا
۲۰۲۱/۹/۳،‏ ۱۱:۲۴ ******ER1 ۹٬۳۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۲،‏ ۲۳:۳۴ ******116 ۱۱٬۱۰۴تومان شبا
۲۰۲۱/۹/۲،‏ ۱۲:۰۳ ******Suk ۱۲٬۵۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۱،‏ ۲۳:۴۸ ******ali ۱۱٬۹۶۸تومان شبا
۲۰۲۱/۹/۱،‏ ۲۲:۵۸ ******Dar ۱۰٬۲۳۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۹/۱،‏ ۱۸:۵۶ ******BTS ۱۰٬۳۸۲تومان کارت به کارت