اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۱/۷/۲۸،‏ ۱۰:۳۰ ******maz ۶٬۶۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۷،‏ ۲۳:۴۱ ******Par ۶۳٬۴۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۷،‏ ۲۳:۱۳ ******sae ۱۶٬۶۳۲تومان شبا
۲۰۲۱/۷/۲۷،‏ ۲۰:۱۰ ******Sak ۵۸٬۲۶۴تومان شبا
۲۰۲۱/۷/۲۷،‏ ۱۵:۲۰ ******maz ۵۵٬۶۹۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۷،‏ ۱۰:۰۱ ******moh ۵٬۹۷۰تومان شبا
۲۰۲۱/۷/۲۷،‏ ۸:۴۰ ******esu ۷۷۳٬۲۷۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۶،‏ ۲۱:۴۹ ******111 ۶٬۹۰۵تومان شبا
۲۰۲۱/۷/۲۶،‏ ۱۳:۵۱ ******Osi ۸٬۲۸۷تومان شبا
۲۰۲۱/۷/۲۶،‏ ۱۱:۳۹ ******ros ۸۳٬۱۷۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۵،‏ ۲۰:۴۵ ******Ami ۱۰٬۷۲۶تومان شبا
۲۰۲۱/۷/۲۵،‏ ۱۸:۳۵ ******104 ۱۱٬۲۷۰تومان شبا
۲۰۲۱/۷/۲۵،‏ ۱۷:۱۹ ******fil ۱۰۳٬۸۷۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۵،‏ ۱۳:۲۷ ******Blu ۱۱٬۲۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۵،‏ ۸:۱۲ ******Osi ۶٬۸۷۲تومان شبا
۲۰۲۱/۷/۲۴،‏ ۲۲:۵۳ ******115 ۶۹۶٬۲۰۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۷/۲۴،‏ ۲۰:۰۲ ******Mee ۲۲٬۲۱۳تومان شبا
۲۰۲۱/۷/۲۴،‏ ۹:۱۶ ******Ami ۱۵۷٬۵۱۱تومان شبا
۲۰۲۱/۷/۲۴،‏ ۳:۱۹ ******ram ۵۲۴٬۰۲۲تومان شبا
۲۰۲۱/۷/۲۳،‏ ۲۳:۴۰ ******SAR ۱۰۹٬۹۹۱تومان کارت به کارت