اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۱/۶/۱۲،‏ ۰:۰۷ ******ram ۴۴۱٬۷۱۹تومان شبا
۲۰۲۱/۶/۱۱،‏ ۲۲:۰۵ ******maz ۲۲٬۴۱۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۰،‏ ۶:۲۰ ******maz ۲۶٬۲۷۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۹،‏ ۱۷:۵۶ ******SAR ۲۶۸٬۲۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۹،‏ ۵:۱۴ ******maz ۱۵٬۶۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۸،‏ ۱۸:۴۳ ******Sin ۲۸۰٬۳۶۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۸،‏ ۶:۴۹ ******æ� ۹۹٬۵۲۰تومان شبا
۲۰۲۱/۶/۷،‏ ۱۹:۱۸ ******esu ۱٬۹۲۶٬۳۳۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۷،‏ ۸:۱۹ ******maz ۳۰٬۷۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۵،‏ ۲۲:۲۱ ******115 ۱٬۳۳۶٬۳۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۵،‏ ۱۵:۱۸ ******kav ۲۸٬۶۱۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۵،‏ ۵:۰۸ ******ram ۵۰۶٬۲۹۹تومان شبا
۲۰۲۱/۶/۴،‏ ۱۷:۲۳ ******es1 ۱۹٬۲۷۹تومان شبا
۲۰۲۱/۶/۳،‏ ۱۶:۵۵ ******SAR ۲۲۲٬۵۰۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۳،‏ ۱:۴۰ ******maz ۱۰٬۶۳۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۹،‏ ۲۲:۴۷ ******115 ۱٬۴۰۳٬۷۲۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۹،‏ ۱۰:۴۸ ******SAR ۱۶۳٬۴۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۹،‏ ۰:۳۴ ******ram ۴۵۶٬۱۹۵تومان شبا
۲۰۲۱/۵/۲۷،‏ ۱۷:۲۱ ******gru ۱۷٬۱۴۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۷،‏ ۱۰:۰۳ ****** ۱۹۹٬۳۶۸تومان کارت به کارت