اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۱/۸/۲۵،‏ ۱۵:۴۹ ******bar ۷۵۶٬۴۹۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۲۴،‏ ۱۹:۰۶ ******Ali ۳۷٬۷۰۳تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۲۴،‏ ۱۶:۴۱ ******moh ۱۳٬۵۲۶تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۲۴،‏ ۱۰:۲۰ ******104 ۸٬۵۶۲تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۲۴،‏ ۱۰:۰۶ ******116 ۵٬۲۴۴تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۲۴،‏ ۸:۳۳ ******Par ۱۶۸٬۲۰۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۲۴،‏ ۸:۲۲ ******Sal ۲۵٬۰۴۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۲۴،‏ ۲:۳۹ ******aee ۷٬۲۰۴تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۲۴،‏ ۰:۱۲ ******Mrs ۱۰٬۳۲۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۲۳،‏ ۲۲:۰۹ ******Osi ۸٬۶۷۷تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۲۳،‏ ۳:۰۶ ******fil ۶۲٬۵۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۲۲،‏ ۲۱:۴۷ ******Mos ۵٬۸۰۷تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۲۲،‏ ۲۰:۳۵ ******Ami ۶۰٬۶۰۵تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۲۲،‏ ۲۰:۱۹ ******esu ۹۴۴٬۳۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۲۲،‏ ۲۰:۰۹ ******Mah ۱۰٬۴۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۲۲،‏ ۱۹:۵۳ ******109 ۵٬۲۳۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۲۲،‏ ۱۴:۲۲ ******SAR ۲۶۲٬۲۹۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۲۲،‏ ۱۳:۵۰ ******ali ۱۳٬۷۲۶تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۲۲،‏ ۸:۴۴ ******sae ۱۴٬۵۲۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۲۱،‏ ۲۲:۴۷ ******115 ۱٬۲۰۳٬۲۵۰تومان کارت به کارت