اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۱/۸/۲۱،‏ ۲۰:۲۱ ******104 ۱۷٬۹۶۳تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۲۱،‏ ۷:۴۲ ******maz ۸۸٬۴۱۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۲۱،‏ ۳:۰۸ ******ram ۵۲۶٬۶۱۶تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۲۱،‏ ۰:۰۷ ******moh ۳۹٬۵۵۵تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۲۰،‏ ۲۲:۴۲ ******ash ۱۶٬۸۲۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۲۰،‏ ۲۲:۲۵ ******mda ۱۰٬۴۴۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۲۰،‏ ۱۷:۳۶ ******abo ۲۳٬۹۸۵تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۲۰،‏ ۷:۲۶ ******Osi ۱۵٬۳۷۴تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۱۹،‏ ۲۲:۲۲ ******ami ۳۱۶٬۰۷۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۱۹،‏ ۱۷:۳۷ ******mor ۱۰٬۹۶۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۱۹،‏ ۶:۵۲ ******mor ۱۰٬۶۰۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۱۸،‏ ۲۰:۳۱ ******mor ۶٬۷۲۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۱۸،‏ ۱۸:۳۷ ******104 ۱۰٬۷۲۹تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۱۸،‏ ۱۳:۳۷ ******fil ۱۰۸٬۲۵۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۱۸،‏ ۹:۳۳ ******es1 ۱۲٬۰۶۵تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۱۷،‏ ۱۲:۴۴ ******Moh ۶۵٬۷۳۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۱۷،‏ ۱۲:۲۶ ******ami ۱۲٬۴۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۱۷،‏ ۹:۴۷ ******104 ۱۰٬۲۳۷تومان شبا
۲۰۲۱/۸/۱۶،‏ ۲۱:۴۶ ******Blu ۲۵٬۱۲۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۸/۱۶،‏ ۲۱:۳۴ ******SAR ۱۲۵٬۳۲۸تومان کارت به کارت