اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۱/۵/۱۵،‏ ۲۲:۲۵ ******115 ۱٬۶۱۹٬۸۱۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۱۵،‏ ۰:۰۹ ******ram ۶۳٬۵۳۷تومان شبا
۲۰۲۱/۵/۱۴،‏ ۲۱:۰۳ ******mob ۱۶٬۸۷۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۱۱،‏ ۹:۵۲ ******SAR ۱۲۵٬۰۵۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۸،‏ ۲۲:۵۲ ******115 ۱٬۷۱۸٬۹۱۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۸،‏ ۱۲:۰۵ ******SAR ۱۱۹٬۷۹۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۷،‏ ۱:۴۱ ******mob ۲۰٬۷۲۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۵،‏ ۱۱:۴۴ ******SAR ۸۷٬۱۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۳،‏ ۱۰:۴۲ ******SAR ۴۸٬۰۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲،‏ ۱۰:۲۴ ******SAR ۶۸٬۸۰۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۱،‏ ۲۲:۱۱ ******115 ۶۲۱٬۶۳۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۳۰،‏ ۲۱:۱۶ ******SAR ۵۰٬۴۵۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۹،‏ ۲۳:۵۴ ******adm ۴۰٬۶۸۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۹،‏ ۱۲:۱۷ ******SAR ۳۶٬۲۷۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۸،‏ ۱۳:۰۴ ******SAR ۱۰۰٬۵۲۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۷،‏ ۲۳:۱۳ ******115 ۴۶۰٬۳۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۴،‏ ۲۳:۰۵ ******SAR ۸۱٬۹۵۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۳،‏ ۲۱:۲۶ ******115 ۱۷۹٬۷۱۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۱،‏ ۰:۵۳ ******SAR ۱۳٬۷۷۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۹،‏ ۱۵:۱۱ ******SAR ۶۲٬۰۰۶تومان کارت به کارت