اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۱/۵/۲۵،‏ ۰:۲۹ ******111 ۱۰۰٬۷۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۳،‏ ۱۹:۱۳ ******mob ۵٬۳۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۲،‏ ۲۲:۲۶ ******115 ۱٬۶۸۷٬۶۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۲،‏ ۰:۵۷ ******ram ۳۳۷٬۹۴۰تومان شبا
۲۰۲۱/۵/۲۱،‏ ۱۳:۳۲ ******SAR ۲۳۲٬۸۳۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۱،‏ ۱۲:۲۰ ******esu ۶۰۹٬۹۵۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۱۸،‏ ۱۵:۱۵ ****** ۶۲۸٬۲۸۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۱۸،‏ ۰:۱۸ ******ram ۲۳۳٬۱۳۶تومان شبا
۲۰۲۱/۵/۱۷،‏ ۱۵:۵۹ ******SAR ۶۵٬۵۵۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۱۶،‏ ۳:۱۳ ******SAR ۲۳۶٬۴۸۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۱۵،‏ ۲۲:۲۵ ******115 ۱٬۶۱۹٬۸۱۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۱۵،‏ ۰:۰۹ ******ram ۶۳٬۵۳۷تومان شبا
۲۰۲۱/۵/۱۴،‏ ۲۱:۰۳ ******mob ۱۶٬۸۷۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۱۱،‏ ۹:۵۲ ******SAR ۱۲۵٬۰۵۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۸،‏ ۲۲:۵۲ ******115 ۱٬۷۱۸٬۹۱۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۸،‏ ۱۲:۰۵ ******SAR ۱۱۹٬۷۹۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۷،‏ ۱:۴۱ ******mob ۲۰٬۷۲۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۵،‏ ۱۱:۴۴ ******SAR ۸۷٬۱۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۳،‏ ۱۰:۴۲ ******SAR ۴۸٬۰۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲،‏ ۱۰:۲۴ ******SAR ۶۸٬۸۰۳تومان کارت به کارت