اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۱/۶/۲۰،‏ ۱۰:۲۴ ******maz ۲۱٬۲۴۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۲۰،‏ ۱:۴۷ ******Osi ۶٬۴۲۰تومان شبا
۲۰۲۱/۶/۱۹،‏ ۲۲:۲۱ ******115 ۱٬۳۰۳٬۲۱۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۹،‏ ۲۲:۰۸ ******Mah ۲۰٬۴۰۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۹،‏ ۱۴:۰۳ ******moh ۵٬۰۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۹،‏ ۰:۰۴ ****** ۴۴۹٬۸۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۸،‏ ۲۱:۲۰ ******ram ۵۲۱٬۰۷۱تومان شبا
۲۰۲۱/۶/۱۸،‏ ۱۵:۱۱ ******maz ۲۰٬۲۵۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۸،‏ ۱۳:۱۰ ******es1 ۳۲٬۵۴۲تومان شبا
۲۰۲۱/۶/۱۷،‏ ۱۷:۵۶ ******esu ۶۲۲٬۶۴۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۷،‏ ۸:۳۹ ******maz ۲۹٬۲۴۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۷،‏ ۰:۱۱ ******SAR ۳۳۵٬۰۹۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۶،‏ ۱۲:۵۶ ******kav ۸۴٬۶۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۵،‏ ۶:۱۷ ******maz ۱۲٬۳۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۴،‏ ۶:۰۳ ******maz ۱۳٬۹۱۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۲،‏ ۲۲:۵۳ ******115 ۱٬۳۵۷٬۶۲۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۲،‏ ۱۳:۲۸ ******esu ۵۰۲٬۳۶۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۲،‏ ۰:۰۷ ******ram ۴۴۱٬۷۱۹تومان شبا
۲۰۲۱/۶/۱۱،‏ ۲۲:۰۵ ******maz ۲۲٬۴۱۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۰،‏ ۶:۲۰ ******maz ۲۶٬۲۷۴تومان کارت به کارت