اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۲/۸/۲۷،‏ ۹:۴۹ ******Ali ۲۲٬۷۴۴تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۲۷،‏ ۲:۴۹ ******gal ۱۴٬۷۲۸تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۲۷،‏ ۲:۴۹ ******ram ۳۷۲٬۵۰۴تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۲۷،‏ ۱:۱۳ ******moh ۱۲٬۵۹۲تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۲۶،‏ ۲۱:۵۹ ******Osi ۲۳٬۱۲۸تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۲۶،‏ ۲۱:۴۱ ******Blu ۱۸٬۲۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۵،‏ ۲۳:۵۹ ******es1 ۳۸٬۸۹۶تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۲۵،‏ ۱۹:۵۹ ******meh ۲۱٬۴۸۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۵،‏ ۱۹:۳۷ ******sae ۱۱٬۶۴۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۵،‏ ۱۸:۴۸ ******moh ۲۳٬۴۳۶تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۲۵،‏ ۱۵:۵۴ ******the ۲۲٬۰۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۴،‏ ۱۰:۳۹ ******mah ۳۱٬۷۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۴،‏ ۹:۴۲ ******Ana ۱۱٬۵۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۴،‏ ۹:۴۱ ******ros ۲۰۰٬۵۵۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۳،‏ ۱۳:۰۰ ******ABL ۲۷٬۴۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۳،‏ ۱۰:۲۳ ******moh ۲۰٬۵۶۴تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۲۳،‏ ۶:۵۸ ******Rez ۳۲٬۴۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۲،‏ ۲۳:۲۷ ******Ali ۲۳۷٬۵۷۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۲،‏ ۱۶:۰۷ ******Ami ۱۰٬۲۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۲،‏ ۱۱:۱۷ ******Sin ۳۴۲٬۳۱۲تومان شبا