اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۳/۱۲/۲۳،‏ ۰:۱۵ ******Sin ۵۵۶٬۰۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱۲/۲۱،‏ ۸:۳۲ ******moh ۴۰٬۹۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱۲/۲۰،‏ ۲۱:۲۰ ******mah ۲۰٬۹۱۲تومان شبا
۲۰۲۳/۱۲/۱۹،‏ ۱۲:۵۷ ******moh ۱۳۵٬۷۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱۲/۱۸،‏ ۱۱:۵۰ ******Osi ۱۵٬۱۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱۲/۹،‏ ۱۰:۴۴ ******mah ۵۱٬۱۷۲تومان شبا
۲۰۲۳/۱۲/۸،‏ ۲۲:۰۸ ******moh ۸۷٬۸۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱۲/۸،‏ ۱۹:۰۱ ******Moh ۲۵٬۹۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱۲/۸،‏ ۸:۵۵ ******Osi ۱۱٬۲۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱۲/۷،‏ ۲۲:۵۷ ******ALI ۲۲٬۳۴۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱۲/۷،‏ ۰:۲۷ ******116 ۲۱٬۷۳۲تومان شبا
۲۰۲۳/۱۲/۵،‏ ۱۴:۵۳ ******Mee ۱۰٬۸۷۲تومان شبا
۲۰۲۳/۱۲/۴،‏ ۲۱:۰۳ ******Blu ۵۸٬۴۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱۲/۴،‏ ۱۰:۲۲ ******Ehs ۲۹۸٬۵۶۸تومان شبا
۲۰۲۳/۱۲/۳،‏ ۲۳:۲۵ ******moh ۱۳٬۴۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱۲/۳،‏ ۹:۱۴ ******moh ۱۱٬۴۲۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱۲/۲،‏ ۱۴:۴۶ ******bab ۱۷٬۶۶۷تومان شبا
۲۰۲۳/۱۲/۲،‏ ۱۰:۱۴ ******moh ۱۲٬۵۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱۲/۲،‏ ۱۰:۱۱ ******maz ۱۰٬۸۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱۲/۱،‏ ۲۱:۱۴ ******SER ۴۲٬۰۲۸تومان کارت به کارت