اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۲/۱۲/۲۳،‏ ۱۶:۱۰ ******Mah ۱۰٬۲۰۰تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۲۲،‏ ۱۸:۵۷ ******moh ۳۳٬۴۹۲تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۲۲،‏ ۱۰:۵۷ ******Mah ۵۲٬۲۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۲۲،‏ ۲:۵۲ ******sha ۴۵۰٬۷۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۲۱،‏ ۱۴:۱۵ ******moh ۳۸٬۸۰۰تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۲۱،‏ ۱۴:۰۸ ******Ali ۶۲٬۷۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۲۰،‏ ۱۴:۵۹ ******ros ۱۰۱٬۶۹۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۲۰،‏ ۱۱:۴۵ ******sam ۴۶٬۵۶۶تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۲۰،‏ ۱۱:۳۳ ******mah ۱۱٬۳۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۱۹،‏ ۲۲:۳۰ ******ali ۵۳٬۱۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۱۹،‏ ۱۹:۳۱ ******moh ۱۲٬۶۸۴تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۱۹،‏ ۷:۵۶ ******moh ۵۰٬۰۸۴تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۱۸،‏ ۷:۲۶ ******es1 ۳۲٬۱۸۸تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۱۷،‏ ۱۵:۲۳ ****** ۱۰٬۱۳۶تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۱۷،‏ ۱۵:۲۰ ******Blu ۱۲٬۱۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۱۶،‏ ۲۱:۰۵ ******moh ۱۰٬۱۷۶تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۱۶،‏ ۱۶:۲۵ ******moh ۸۶٬۲۷۲تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۱۶،‏ ۱۱:۵۹ ******Mee ۱۹٬۷۰۰تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۱۶،‏ ۸:۴۷ ******Moj ۲۷۸٬۴۶۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۱۵،‏ ۲۱:۴۷ ******maz ۱۲٬۲۳۶تومان کارت به کارت