اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۳/۴/۳،‏ ۱:۲۷ ******Mah ۳۰٬۰۳۲تومان شبا
۲۰۲۳/۴/۱،‏ ۲۱:۱۰ ******moh ۶۶٬۹۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۱،‏ ۱۷:۲۵ ******Ali ۳۲٬۷۹۲تومان شبا
۲۰۲۳/۳/۳۱،‏ ۹:۵۷ ******maz ۱۰٬۹۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۳/۳۰،‏ ۲۰:۳۲ ******moh ۱۲٬۷۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۳/۳۰،‏ ۱۴:۲۹ ******moh ۲۱۷٬۰۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۳/۲۹،‏ ۳:۰۳ ******Jdr ۱۴٬۹۶۸تومان شبا
۲۰۲۳/۳/۲۶،‏ ۲۱:۲۹ ******MRe ۱۳۷٬۱۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۳/۲۶،‏ ۱۱:۵۰ ******moh ۲۱٬۲۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۳/۲۵،‏ ۲۰:۲۹ ******mah ۴۳٬۴۰۴تومان شبا
۲۰۲۳/۳/۲۵،‏ ۱۹:۴۱ ******Blu ۱۶٬۵۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۳/۲۵،‏ ۱۹:۱۹ ******moh ۱۵٬۶۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۳/۲۵،‏ ۱۱:۰۶ ******moh ۵۸٬۱۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۳/۲۴،‏ ۱۳:۴۴ ******moh ۵۳٬۲۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۳/۲۴،‏ ۱۳:۳۳ ******Mee ۲۰٬۵۷۲تومان شبا
۲۰۲۳/۳/۲۳،‏ ۱۷:۲۲ ******moh ۲۲۷٬۳۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۳/۲۱،‏ ۳:۱۸ ******man ۱۰٬۴۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۳/۱۸،‏ ۲۲:۵۰ ******Ali ۳۱٬۸۹۶تومان شبا
۲۰۲۳/۳/۱۸،‏ ۱۷:۰۵ ******moh ۶۱٬۰۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۳/۱۷،‏ ۱۲:۲۷ ******moh ۵۸٬۷۱۲تومان کارت به کارت