اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۴/۱/۲۲،‏ ۱۴:۰۰ ******Osi ۱۸٬۲۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۲۰،‏ ۱۴:۰۴ ******moh ۳۳٬۸۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۹،‏ ۹:۱۱ ******118 ۱۰۰٬۴۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۹،‏ ۰:۳۶ ******moh ۹۹٬۲۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۷،‏ ۰:۲۸ ******Osi ۱۰٬۴۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۵،‏ ۱۲:۳۵ ******BTS ۱۷٬۴۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۴،‏ ۱۱:۳۵ ******ash ۳۰٬۶۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۳،‏ ۲۰:۳۰ ******Osi ۱۱٬۷۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۲،‏ ۱۲:۳۰ ******moh ۸۱٬۲۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۰،‏ ۱۳:۳۲ ******mah ۳۰٬۶۷۲تومان شبا
۲۰۲۴/۱/۱۰،‏ ۱۲:۴۵ ******ALI ۱۵٬۳۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۰،‏ ۳:۵۸ ******Osi ۲۶٬۹۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۷،‏ ۲۱:۱۳ ******you ۴۳٬۶۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۷،‏ ۱۰:۵۸ ******moh ۱۰۸٬۵۱۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۶،‏ ۲۱:۱۴ ******LUC ۶۲٬۳۲۰تومان شبا
۲۰۲۴/۱/۵،‏ ۲۰:۵۵ ******lee ۱۶٬۴۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱،‏ ۱۲:۳۳ ******Osi ۲۹٬۱۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱۲/۳۱،‏ ۱۱:۲۰ ******moh ۶۹٬۷۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱۲/۳۰،‏ ۹:۵۰ ******mah ۲۶٬۸۸۴تومان شبا
۲۰۲۳/۱۲/۲۷،‏ ۱۷:۵۴ ******moh ۴۲٬۷۴۸تومان کارت به کارت