اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۳/۱/۱۳،‏ ۲۲:۱۷ ******es1 ۱۵٬۰۶۸تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۱۳،‏ ۲۱:۵۳ ******moh ۱۳۶٬۷۹۲تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۱۳،‏ ۲۱:۴۹ ******Jdr ۲۱٬۵۶۰تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۱۲،‏ ۱۵:۲۸ ******ash ۱۱٬۴۲۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱۱،‏ ۱۴:۳۲ ******maz ۱۰٬۳۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱۱،‏ ۱:۴۷ ******man ۱۰٬۷۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱۰،‏ ۲۲:۳۷ ******Som ۲۳۷٬۵۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱۰،‏ ۹:۲۰ ******ali ۵۶٬۵۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱۰،‏ ۸:۰۴ ******moh ۷۲٬۷۴۸تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۸،‏ ۱۱:۴۳ ******sae ۱۰٬۳۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۸،‏ ۱۰:۴۵ ******MRe ۶۱٬۸۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۷،‏ ۱۳:۰۲ ******Ali ۳۷٬۷۶۰تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۷،‏ ۸:۴۶ ******moh ۸۴٬۴۴۸تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۷،‏ ۶:۱۵ ******es1 ۳۵٬۴۵۶تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۶،‏ ۱۰:۰۲ ******Nil ۵۱٬۶۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۵،‏ ۱۱:۲۰ ******102 ۱۱٬۸۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۵،‏ ۱۰:۳۳ ****** ۱۵٬۲۱۲تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۴،‏ ۱۸:۱۱ ******moh ۴۹٬۳۲۴تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۴،‏ ۱۰:۱۴ ******Ada ۱۱٬۳۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۳،‏ ۱۵:۲۱ ******mah ۲۰٬۲۵۲تومان کارت به کارت