اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۳/۴/۲۹،‏ ۱۰:۴۵ ******mah ۵۲٬۲۰۰تومان شبا
۲۰۲۳/۴/۲۹،‏ ۶:۵۴ ******Ami ۲۳٬۵۶۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۲۸،‏ ۲۰:۴۶ ******moh ۳۰٬۰۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۲۸،‏ ۱۳:۳۳ ******275 ۵۳٬۰۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۲۸،‏ ۱۲:۱۷ ******moh ۳۰٬۹۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۲۷،‏ ۱۵:۴۸ ******man ۱۱٬۵۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۲۷،‏ ۱۲:۴۱ ******Mah ۱۳٬۴۲۰تومان شبا
۲۰۲۳/۴/۲۷،‏ ۱۱:۳۶ ******moh ۷۹٬۲۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۲۷،‏ ۱۰:۰۴ ******Naz ۱۰۳٬۷۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۲۴،‏ ۰:۵۳ ******MRe ۱۰۵٬۵۱۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۲۳،‏ ۱۹:۳۱ ******moh ۴۸٬۵۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۲۳،‏ ۹:۲۲ ******LUC ۱۰٬۲۸۸تومان شبا
۲۰۲۳/۴/۲۱،‏ ۱۶:۲۴ ******moh ۳۶٬۵۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۲۰،‏ ۲۳:۲۶ ******moh ۳۲٬۳۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۲۰،‏ ۵:۰۹ ******moh ۱۷٬۲۱۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۲۰،‏ ۰:۲۲ ******moh ۱۰۴٬۴۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۱۸،‏ ۱۹:۵۸ ******moh ۱۳۲٬۴۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۱۸،‏ ۱۲:۰۰ ******Sin ۲۰۲٬۷۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۱۸،‏ ۴:۵۷ ******Ehs ۲۲۸٬۳۸۴تومان شبا
۲۰۲۳/۴/۱۷،‏ ۱۴:۰۹ ******Ali ۴۱٬۶۹۶تومان کارت به کارت