اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۲/۹/۸،‏ ۲۳:۴۸ ******es1 ۳۷٬۵۷۲تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۸،‏ ۲۱:۴۵ ******100 ۱۰۶٬۳۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۸،‏ ۲۱:۳۹ ******106 ۲۶۰٬۸۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۷،‏ ۸:۴۷ ******Jdr ۱۷٬۳۹۶تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۶،‏ ۲۳:۰۳ ******108 ۱۰٬۰۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۶،‏ ۲۱:۳۸ ******moh ۲۳٬۶۵۲تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۶،‏ ۱۵:۵۲ ******102 ۱۴٬۹۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۶،‏ ۱۱:۲۸ ******Ami ۱۸٬۱۴۴تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۶،‏ ۲:۳۰ ******Sin ۶۳۵٬۸۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۶،‏ ۱:۲۳ ******Rez ۲۳٬۵۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۵،‏ ۱۸:۵۴ ******Ata ۴۳٬۱۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۵،‏ ۱۳:۱۲ ******111 ۲۰٬۶۰۰تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۵،‏ ۱۰:۱۸ ******MRe ۶۹٬۹۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۴،‏ ۲۳:۳۸ ******ash ۲۰٬۶۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۴،‏ ۲۲:۰۳ ******arm ۱۱۴٬۰۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۴،‏ ۱۳:۳۱ ******dwd ۱۱٬۷۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۴،‏ ۱۲:۱۶ ******112 ۲۷٬۶۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۴،‏ ۹:۰۱ ******rez ۱۰٬۱۹۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۴،‏ ۰:۲۶ ******man ۱۷٬۹۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۴،‏ ۰:۱۲ ******com ۱۰٬۸۱۲تومان کارت به کارت