اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۴/۲/۱۵،‏ ۹:۳۰ ******Mee ۱۳٬۵۰۸تومان شبا
۲۰۲۴/۲/۱۲،‏ ۰:۴۸ ******112 ۲۵٬۴۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۱۱،‏ ۲۱:۲۹ ******BTS ۱۰٬۵۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۱۱،‏ ۵:۲۷ ******100 ۱۵٬۱۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۱۰،‏ ۱۶:۴۳ ******moh ۶۷٬۲۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۹،‏ ۱۹:۱۳ ******Osi ۶۸٬۱۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۸،‏ ۱۲:۳۷ ******ami ۴۹۱٬۹۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۷،‏ ۹:۵۰ ******moh ۲۱٬۳۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۳،‏ ۱۰:۳۲ ******moh ۳۶٬۹۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۲،‏ ۱۶:۰۲ ******Som ۱۹۰٬۸۵۲تومان شبا
۲۰۲۴/۲/۱،‏ ۱۷:۰۰ ******moh ۵۴٬۳۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۲۸،‏ ۱۳:۳۷ ******mah ۲۴٬۸۴۸تومان شبا
۲۰۲۴/۱/۲۶،‏ ۱۵:۵۴ ******moh ۴۳٬۰۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۲۶،‏ ۱۱:۲۴ ******Neo ۱٬۲۴۵٬۵۰۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۲۵،‏ ۱۹:۱۶ ******you ۱۰٬۵۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۲۵،‏ ۱:۱۰ ******Blu ۶۹٬۸۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۲۴،‏ ۲۲:۵۴ ******des ۱۳٬۰۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۲۲،‏ ۱۴:۰۰ ******Osi ۱۸٬۲۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۲۰،‏ ۱۴:۰۴ ******moh ۳۳٬۸۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۹،‏ ۹:۱۱ ******118 ۱۰۰٬۴۵۶تومان کارت به کارت