اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۳/۴/۱۷،‏ ۸:۳۸ ******es1 ۱۸٬۶۴۴تومان شبا
۲۰۲۳/۴/۱۶،‏ ۱۵:۲۹ ******aee ۱۱٬۰۳۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۱۶،‏ ۰:۲۵ ******108 ۱۴٬۱۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۱۵،‏ ۵:۵۱ ******Ali ۲۵٬۴۲۰تومان شبا
۲۰۲۳/۴/۱۵،‏ ۰:۱۶ ******mah ۳۰٬۸۸۴تومان شبا
۲۰۲۳/۴/۱۴،‏ ۲۳:۳۸ ******Blu ۲۹٬۳۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۱۳،‏ ۱۹:۱۳ ******moh ۳۳٬۰۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۱۳،‏ ۰:۳۴ ******moh ۱۰۷٬۶۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۱۱،‏ ۲۳:۳۱ ******ALI ۴۰٬۱۶۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۱۱،‏ ۲۰:۳۴ ******moh ۹۹٬۱۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۱۱،‏ ۱۶:۱۶ ******Som ۱۹۵٬۰۲۸تومان شبا
۲۰۲۳/۴/۱۰،‏ ۱۱:۵۳ ******MRe ۱۲۶٬۷۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۷،‏ ۱۹:۰۱ ******moh ۶۰٬۵۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۶،‏ ۲۱:۱۷ ******mah ۵۵٬۱۴۴تومان شبا
۲۰۲۳/۴/۶،‏ ۱۰:۰۴ ******moh ۶۴٬۸۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۵،‏ ۱۵:۴۹ ******ash ۱۰٬۸۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۵،‏ ۱۴:۰۵ ******moh ۱۲۳٬۳۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۴،‏ ۱۹:۵۱ ******man ۱۰٬۲۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۳،‏ ۱۳:۵۵ ******Par ۸۱٬۷۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۴/۳،‏ ۵:۳۷ ******moh ۳۰٬۷۵۶تومان کارت به کارت