اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۳/۹/۸،‏ ۲۱:۱۳ ******BTS ۱۰٬۷۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۸،‏ ۱:۳۶ ******sae ۳۷۵٬۵۲۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۷،‏ ۱۲:۴۱ ******Ham ۱۰۷٬۶۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۵،‏ ۱۸:۴۲ ******she ۱۳٬۰۲۴تومان شبا
۲۰۲۳/۹/۴،‏ ۱۹:۲۹ ******asi ۱۲٬۰۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۴،‏ ۱۹:۱۹ ******moh ۲۷۰٬۴۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۲،‏ ۱۷:۴۴ ******app ۴۳٬۴۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۱،‏ ۱۳:۲۶ ******Aha ۴۱٬۴۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۹/۱،‏ ۳:۳۸ ******Eng ۱۳٬۳۳۷تومان شبا
۲۰۲۳/۸/۳۰،‏ ۲۰:۲۳ ******mah ۷۶٬۰۸۰تومان شبا
۲۰۲۳/۸/۲۹،‏ ۱۰:۰۹ ******MRe ۱۰۴٬۵۴۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۸/۲۷،‏ ۱۸:۱۱ ******LUC ۱۱٬۱۶۰تومان شبا
۲۰۲۳/۸/۲۶،‏ ۰:۱۹ ******Blu ۳۴٬۰۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۸/۲۵،‏ ۲۲:۲۹ ******Mee ۱۰٬۲۱۶تومان شبا
۲۰۲۳/۸/۲۵،‏ ۱۰:۱۶ ******Ali ۴۶٬۱۸۰تومان شبا
۲۰۲۳/۸/۲۱،‏ ۰:۳۴ ******moh ۸۹٬۱۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۸/۱۸،‏ ۲۳:۲۹ ******maz ۱۳٬۵۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۸/۱۷،‏ ۱۲:۴۴ ******moh ۲۳٬۹۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۸/۱۶،‏ ۸:۵۱ ******Vic ۱۳۷٬۲۶۴تومان شبا
۲۰۲۳/۸/۱۵،‏ ۲۳:۱۶ ******moh ۲۰۵٬۲۴۸تومان کارت به کارت