اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۲/۹/۳،‏ ۱۵:۱۸ ******Ali ۱۷٬۲۶۰تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۳،‏ ۱۵:۱۵ ******maz ۱۸٬۶۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۳،‏ ۰:۲۱ ******ram ۳۲۹٬۴۹۶تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۳،‏ ۰:۲۱ ******gal ۱۲٬۳۹۶تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۳،‏ ۰:۲۰ ******Ari ۴۸٬۶۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۳،‏ ۰:۰۰ ******moh ۱۱٬۷۶۴تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۲،‏ ۲۰:۱۸ ******mah ۴۰٬۱۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲،‏ ۲۰:۰۴ ******SER ۳۴٬۸۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲،‏ ۱۸:۵۰ ******Vic ۳۱٬۰۶۴تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۲،‏ ۱۰:۵۷ ******104 ۲۱٬۷۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲،‏ ۲:۲۱ ******asi ۱۲٬۶۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱،‏ ۲۳:۳۹ ******es1 ۳۹٬۹۶۰تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۱،‏ ۱۷:۲۴ ******moh ۴۴٬۴۹۶تومان شبا
۲۰۲۲/۹/۱،‏ ۱۶:۲۸ ******SAR ۱۰٬۵۲۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۳۱،‏ ۴:۳۷ ******Ami ۲۳٬۸۰۰تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۳۰،‏ ۲۱:۱۳ ******102 ۳۳٬۳۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۹،‏ ۲:۵۴ ******lei ۲۳٬۰۳۸تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۲۸،‏ ۱۷:۴۳ ******Vic ۴۹٬۲۴۸تومان شبا
۲۰۲۲/۸/۲۷،‏ ۱۴:۱۷ ******MRe ۱۱۳٬۲۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۷،‏ ۱۰:۳۸ ******maz ۳۴٬۷۴۸تومان کارت به کارت