اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۳/۱/۲،‏ ۱۸:۲۶ ******moh ۵۱٬۸۳۶تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۱،‏ ۱۶:۲۳ ******Ehs ۳۶۷٬۳۵۲تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۳۱،‏ ۲۳:۱۲ ******108 ۱۲٬۰۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۳۱،‏ ۱۳:۵۰ ******moh ۱۷٬۷۱۲تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۳۱،‏ ۷:۵۰ ******es1 ۳۴٬۶۳۶تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۳۰،‏ ۲۲:۵۶ ******Blu ۱۳٬۴۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۳۰،‏ ۱۹:۰۹ ******moh ۴۱٬۹۶۸تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۳۰،‏ ۱۸:۳۶ ******MRe ۱۱۸٬۹۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۳۰،‏ ۱:۱۰ ******moh ۳۱٬۳۱۶تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۲۸،‏ ۱۶:۵۲ ******moh ۶۹٬۸۴۰تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۲۸،‏ ۱۰:۰۶ ******Ada ۱۲٬۹۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۲۷،‏ ۲۰:۵۰ ****** ۱۵٬۱۸۰تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۲۷،‏ ۰:۴۶ ******man ۱۰٬۵۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۲۵،‏ ۱۲:۵۹ ******moh ۱۶٬۱۶۴تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۲۴،‏ ۱۷:۱۱ ******moh ۱۷٬۸۲۴تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۲۴،‏ ۱۴:۱۰ ******Ali ۳۵٬۸۴۰تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۲۳،‏ ۲۲:۰۱ ******SER ۲۲٬۱۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۲/۲۳،‏ ۲۰:۱۹ ******moh ۴۷٬۹۶۴تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۲۳،‏ ۱۹:۰۰ ******es1 ۳۱٬۳۹۶تومان شبا
۲۰۲۲/۱۲/۲۳،‏ ۱۷:۳۵ ******ash ۱۲٬۴۶۸تومان کارت به کارت