اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۳/۱/۲۱،‏ ۲۱:۴۱ ******moh ۱۵۷٬۶۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۱،‏ ۲۱:۴۰ ******Blu ۱۱٬۵۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۱،‏ ۱۷:۳۰ ******SER ۲۵٬۹۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۱،‏ ۱۴:۴۳ ******Ali ۵۶٬۵۲۰تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۲۱،‏ ۱۱:۲۲ ******112 ۳۱٬۵۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۱،‏ ۱۰:۰۳ ******Ada ۱۰٬۳۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۱،‏ ۸:۵۹ ******MRe ۱۲۵٬۷۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۰،‏ ۱۹:۵۷ ******mah ۲۳٬۶۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱۹،‏ ۲۱:۳۴ ******Ali ۴۶٬۸۴۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱۹،‏ ۹:۰۲ ******LUC ۱۰٬۰۰۸تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۱۸،‏ ۲۰:۴۳ ******you ۱۵٬۰۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱۸،‏ ۱۹:۴۹ ******moh ۷۵٬۳۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱۸،‏ ۱۸:۰۴ ******maz ۲۳٬۷۱۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱۷،‏ ۱۳:۰۰ ******moh ۵۲٬۰۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱۷،‏ ۸:۳۷ ******ros ۲۱٬۹۷۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱۷،‏ ۸:۲۵ ****** ۲۰٬۸۴۴تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۱۶،‏ ۱۱:۲۶ ******tvf ۱۰٬۱۲۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱۶،‏ ۳:۲۶ ******Ale ۱۳٬۹۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱۶،‏ ۰:۳۰ ******Ada ۱۰٬۴۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۱۵،‏ ۲۳:۳۵ ******moh ۵۱٬۹۰۴تومان شبا