اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۲/۱۰/۲۹،‏ ۰:۱۰ ******ram ۱۹۱٬۵۰۴تومان شبا
۲۰۲۲/۱۰/۲۸،‏ ۲۲:۲۰ ******SER ۳۰٬۲۹۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۰/۲۸،‏ ۱۹:۲۳ ******moh ۸۶٬۴۹۲تومان شبا
۲۰۲۲/۱۰/۲۸،‏ ۱۰:۵۲ ******Sin ۲۲۶٬۷۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۰/۲۸،‏ ۸:۴۶ ******118 ۱۰۰٬۳۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۰/۲۸،‏ ۸:۱۱ ******Vic ۴۰٬۵۷۶تومان شبا
۲۰۲۲/۱۰/۲۷،‏ ۱۵:۳۸ ******ALI ۱۰٬۱۷۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۰/۲۷،‏ ۹:۲۳ ******ABL ۲۳٬۹۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۰/۲۶،‏ ۲۳:۰۶ ******112 ۳۱۱٬۹۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۰/۲۶،‏ ۸:۳۲ ******moh ۲۷٬۱۳۲تومان شبا
۲۰۲۲/۱۰/۲۶،‏ ۶:۵۷ ******man ۱۱٬۰۲۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۰/۲۵،‏ ۱۶:۵۹ ******Ami ۱۱٬۰۴۰تومان شبا
۲۰۲۲/۱۰/۲۵،‏ ۰:۳۳ ******moh ۲۳٬۸۰۸تومان شبا
۲۰۲۲/۱۰/۲۴،‏ ۱۲:۱۹ ******mah ۵۰٬۹۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۰/۲۴،‏ ۹:۴۸ ******dwd ۱۱٬۸۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۰/۲۴،‏ ۰:۴۵ ******275 ۱۰٬۱۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۰/۲۳،‏ ۱۷:۱۴ ******moh ۳۱٬۲۱۲تومان شبا
۲۰۲۲/۱۰/۲۳،‏ ۱۱:۴۱ ******Ali ۱۵۳٬۴۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۰/۲۲،‏ ۲۳:۳۶ ******108 ۴۱٬۲۱۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۱۰/۲۲،‏ ۲۰:۲۳ ******MRe ۲۱۸٬۸۳۶تومان کارت به کارت