اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۳/۲/۴،‏ ۰:۴۹ ******maz ۱۵٬۰۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۲/۳،‏ ۸:۲۶ ******MRe ۱۳۹٬۸۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۲/۱،‏ ۲۱:۱۰ ******Mee ۲۰٬۶۸۰تومان شبا
۲۰۲۳/۲/۱،‏ ۱۷:۰۳ ******lei ۱۲٬۷۷۶تومان شبا
۲۰۲۳/۲/۱،‏ ۱۱:۲۷ ******Ami ۳۶٬۹۸۹تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۳۰،‏ ۲۳:۵۱ ******maz ۱۱٬۱۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۳۰،‏ ۲۲:۲۶ ******moh ۱۰۰٬۱۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۸،‏ ۱۶:۵۸ ******moh ۳۲٬۲۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۸،‏ ۶:۵۸ ******maz ۲۴٬۶۱۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۷،‏ ۲۲:۱۶ ******Mah ۱۰٬۵۵۶تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۲۷،‏ ۲۲:۱۰ ******mah ۲۲٬۹۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۷،‏ ۲۲:۰۳ ******moh ۲۷۰٬۶۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۷،‏ ۲۱:۵۵ ******adm ۲۵٬۶۳۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۶،‏ ۱۷:۲۸ ******Ada ۱۰٬۳۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۳،‏ ۲۱:۱۳ ******man ۱۱٬۰۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۲،‏ ۲۲:۱۵ ******maz ۱۰٬۳۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۲،‏ ۲۱:۲۹ ******108 ۱۰٬۰۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۲،‏ ۲۰:۵۰ ******moh ۴۱٬۱۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۳/۱/۲۲،‏ ۱۲:۲۶ ****** ۱۳٬۵۰۴تومان شبا
۲۰۲۳/۱/۲۱،‏ ۲۳:۱۴ ******BTS ۲۱٬۸۰۴تومان شبا